Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘traducciones excelentes’ Category

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en la librería Pròleg de Barcelona una charla a propósito de Alice Munro entre Dolors Udina, Eugenia Vázquez (traductoras al catalán y el castellano de su último libro) y la editora Maria Bohigas. Para ilustrar la dificultad de plasmar en otra lengua la aparente sencillez de la prosa de Munro, Dolors hizo circular entre el público unas cuartillas con varias versiones de un par de párrafos del libro. Leerlas resulta sumamente ilustrativo. Ilustrativo del perfeccionismo con que debe trabajarse una prosa delicada, pero también de lo difícil que resulta explicar ciertos cambios sin recurrir a explicaciones basadas en el gusto y la subjetividad. En definitiva, los detalles de sentido de la primera versión no son distintos de los de la última. No, lo que Dolors estaba corrigiendo era otra cosa, una cosa que entendemos al cotejar sus variantes, pero cuya definición se nos escapa en cuanto intentamos verbalizarla.

Munro cat

Sin más, aquí el primer fragmento (con las variantes en negrita):

[ING] Once Peter had brought her suitcase on board the train he seemed eager to get himself out of the way. But not to leave. He explained to her that he was just uneasy that the train should start to move. Out on the platform looking up at their window, he stood waving. Smiling, waving. The smile for Katy was wide open, sunny, without a doubt in the world, as if he believed that she would continue to be a marvel to him, and he to her, forever. The smile for his wife seemed hopeful and trusting, with some sort of determination about it. Something that could not easily be put into words and indeed might never be. If Greta had mentioned such a thing he would have said, Don’t be ridiculous. And she would have agreed with him, thinking that it was unnatural for people who saw each other daily, constantly, to have to go through explanations of any kind.

[CAT 1] Un cop en Peter va haver pujat la maleta al tren, semblava impacient per desaparèixer. Però no de marxar. Va explicar que només era que li feia por que el tren comencés a moure’s. S’estava a l’andana, mirant per la finestra i acomiadant-se amb la mà. Somrient, saludant. El somriure que li dirigia a la Katy era obert, assolellat, sense cap dubte al món, com convençut que la nena sempre seria una meravella per a ell, i ell per a ella. El somriure dirigit a la seva dona semblava esperançat i lleial, acompanyat d’alguna mena de determinació. Una cosa que no era fàcil d’expressar en paraules i que potser no expressarien mai. Si la Greta hagués esmentat una cosa així, ell li hauria dit: No diguis bestieses. I ella hi hauria estat d’acord, convençuda que era poc natural que unes persones que es veien cada dia, constantment, s’haguessin de donar explicacions de cap mena.

[CAT 2] Un cop en Peter va haver pujat la maleta al tren, ja estava impacient per desaparèixer. Però no per marxar. Va explicar que només era que li feia por que el tren comencés a moure’s. S’estava a l’andana, mirant per la finestra i acomiadant-se amb la mà. Somrient, saludant. El somriure que li feia a la Katy era obert, lluminós, sense cap dubte al món, com convençut que la nena sempre seria una meravella per a ell, i ell per a ella. El somriure cap a la seva dona tenia esperança i era lleial, acompanyat d’alguna mena de determinació. Era una cosa que no era fàcil d’expressar en paraules i que potser no es podria expressar mai. Si la Greta hagués esmentat una cosa així, ell li hauria dit: No diguis bestieses. I ella hi hauria estat d’acord, convençuda que era poc natural que unes persones que es veien cada dia, constantment, s’haguessin de donar explicacions de cap mena.

[CAT 3] Un cop va haver pujat la maleta al tren, en Peter ja estava impacient per desaparèixer. P , però no per marxar. Va explicar que només dir que és que li feia por que el tren comencés a moure’s. S’estava a l’andana, mirant per la finestra i acomiadant-se amb la mà. Somrient, saludant. El somriure que li feia a la Katy era obert, lluminós, sense cap dubte al món, convençut que la nena sempre seria una meravella per a ell, i ell per a ella la nena i ell sempre serien una meravella l’un per a l’altre. El somriure cap a la seva dona tenia esperança semblava esperançat i lleial i anava acompanyat d’una mena de determinació. Era una Una cosa que no era fàcil d’expressar en paraules i que potser no es podria expressar mai. Si la Greta hagués esmentat comentat una cosa així, ell li hauria dit que era una bestiesa, i ella hi hauria estat d’acord, convençuda que era poc natural que unes persones que es veien cada dia, constantment, s’haguessin de donar explicacions de cap mena.

[CAT 4] Un cop va haver pujat la maleta al tren, en Peter semblava que tingués pressa per sortir del mig, però no per marxar. Va dir que és que li feia por que el tren comencés a moure’s. S’estava a l’andana, mirant per la finestra i fent adéu amb la mà. Somrient, saludant. El somriure que li feia a la Katy era obert, lluminós, sense cap ombra de dubte, convençut que la nena i ell sempre serien una meravella l’un per a l’altre. El somriure cap a la seva dona semblava esperançat i lleial i anava acompanyat d’una mena de determinació, una cosa que no era fàcil d’expressar amb paraules i que potser no es podria expressar mai. Si la Greta hagués comentat una cosa així, ell li hauria dit que era una bestiesa, i ella hi hauria estat d’acord, convençuda que era poc natural que unes persones que es veien cada dia, constantment, s’haguessin de donar explicacions de cap mena.

Y aquí el segundo:

[ING] (Peter’s mother and the people he worked with— those who knew about it— still said poetess. She had trained him not to. Otherwise, no training necessary. The relatives she had left behind in her life, and the people she knew now in her role as a housewife and mother, did not have to be trained because they knew nothing about this peculiarity.) It would become hard to explain, later on in her life, just what was okay in that time and what was not. You might say, well, feminism was not. But then you would have to explain that feminism was not even a word people used. Then you would get all tied up saying that having any serious idea, let alone ambition, or maybe even reading a real book, could be seen as suspect, having something to do with your child’s getting pneumonia, and a political remark at an offi ce party might have cost your husband his promotion. It would not have mattered which political party.

[CAT 1] (La mare d’en Peter i les persones amb qui ell treballava –els que ho sabien— encara deien poetessa. Ella l’havia ensinistrat a no fer-ho. Per altra banda, no calia. No calia ensinistrar els parents que havia deixat enrere a la seva vida ni la gent que la coneixia ara en el seu paper d’esposa i mare, perquè no sabien res d’aquesta peculiaritat.) Li seria difícil d’explicar, més endavant a la vida, què era correcte i què no en aquell temps. Podries dir, bé, doncs el feminisme no ho era. Però també hauries d’explicar que el feminisme no era ni tan sols una paraula que la gent fes servir. Llavors et ficaries en un embolic per explicar que tenir una idea seriosa, ja no diguem una ambició, o potser llegir un llibre de debò, podia ser considerat sospitós i relacionat amb el fet que un fill teu contragués una pneumònia, i una declaració política en una festa de l’oficina podia costar la promoció del teu marit. Tampoc no hauria importat el partit polític. La qüestió era fer tancar la boca a una dona.

[CAT 2] (La mare d’en Peter i les persones amb qui ell treballava –els que ho sabien— encara deien poetessa. Ella l’havia ensinistrat a no fer-ho. Per altra banda, no No calia. No calia ensinistrar els parents que havia deixat enrere a la seva vida que la seva vida havia deixat enrere ni la gent que la coneixia ara en el seu paper d’ com a esposa i mare, perquè no sabien res d’aquesta peculiaritat.) Li seria difícil d’explicar, més endavant a la vida, què era havia estat correcte i què no en aquell temps moment. Podries dir, bé, doncs el feminisme no ho era. Però també hauries d’explicar que el feminisme no era ni tan sols una paraula que la gent fes servir. Llavors et ficaries en un embolic per explicar que tenir una idea seriosa, ja no diguem una ambició, o potser llegir un llibre de debò, podia ser considerat sospitós i relacionat amb el fet que un fill teu contragués una pneumònia, i una declaració política en una festa de l’oficina de la feina podia costar la promoció del li podia costar un ascens al teu marit. Tampoc no hauria importat el partit polític. La qüestió era fer tancar la boca a una dona.

[CAT 3] (La mare d’en Peter i les persones amb qui ell treballava —els que ho sabien— encara deien poetessa. Ella l’havia ensinistrat a no fer-ho. Val a dir que no calia. No calia ensinistrar els parents que havia anat deixant enrere al llarg de la vida ni la gent que la coneixia ara en el seu paper d’esposa i mare, perquè no sabien res d’aquesta peculiaritat.) Seria difícil, més endavant a la vida, explicar què era correcte i què no ho era en aquell temps. Podies dir: bé, el feminisme no ho era. Però llavors havies d’explicar que feminisme no era ni tan sols una paraula que fes servir ningú. Després la qüestió se’t complicava per explicar que el simple fet de tenir una idea important, ja no diguem una ambició, o potser llegir un llibre de debò, podia ser considerat sospitós, relacionat amb el fet que un fill teu contragués una pneumònia, i una declaració política en una festa de la feina del marit podia costar-li un ascens. No importava gaire de quin partit polític es tractés. La qüestió era fer tancar la boca a una dona.

Gracias a Dolors Udina por enviarme el texto y permitirme su reproducción. Los fragmentos pertenecen a Estimada vida, publicada por Club Editor. La versión castellana se títula Mi vida querida y ha sido publicada por Lumen. Gracias también al blog Tot És Una Mentida por cederme la fotografía que ilustra el post. Como lectura relacionada con el asunto de las revisiones, recomiendo un artículo donde Peter Bush desgrana sus sucesivos borradores de la versión inglesa de Carajicomedia de Juan Goytisolo: «The Act of Translation: The Case of Juan Goytisolo’s A Cock-Eyed Comedy», en Quaderns. Revista de traducció, núm. 10 (2003), págs. 121-134.

Read Full Post »

Guerra y paz - MuchnikHe terminado de leer –tras varios meses, algún parón y no poco sufrimiento: el libro pesa sus buenos dos kilos– la Guerra y paz editada por El Aleph y el Taller de Mario Muchnik, en la nueva traducción de Lydia Kúper, fallecida hace algo más de dos años. Cuando se retraduce un clásico de esta categoría suele dar que hablar, y así fue en este caso (véase aquí, aquí, aquí, aquí y aquí); sería tontería, pues, que me extendiera sobre ello yo también, que ni hablo ruso, ni sé gran cosa sobre Tolstói. Considero, sin embargo, de justicia, dejar constancia de que la versión de Lydia Kúper está escrita en una prosa modélica, de una elegancia sencilla y discreta. Uno, que por deformación profesional está siempre ojo avizor a esa «tercera lengua» que en ocasiones asoma en algunas traducciones, no puede por menos de felicitarse de haber invertido bien su tiempo de lectura. También puedo decir que esta traducción es la prueba definitiva de que, cuando la voluntad no falta, es posible traducir y editar sin llenar el libro de notas explicativas, sin que ello obre en menoscabo de su comprensión por parte del lector. Bravo, pues, por doña Lydia y bravo por don Mario.

Además de la de Lydia Kúper, las traducciones castellanas más o menos disponibles de la novela son la de Irene y Laura Andresco (en Alianza), la de Fernando Gutiérrez (en Juventud), la clásica de Francisco José Alcántara y José Laín Entralgo (en Planeta) y la de Gala Arias (en Mondadori). La de Alianza supongo que es tan fiable como todo lo que publica la editorial. La de Juventud debe descartarse de oficio: ocupa 500 páginas (la de Muchnik tiene 1.902). De la de Mondadori hablaremos más abajo.

Cuenta Muchnik (en un interesante diario de a bordo titulado «Editar Guerra y paz», incluido en el volumen y editado también por separado, con ese mismo título) que, cuando se le ocurrió editar la novela de Tolstói, echó cuentas y se estremeció: la traducción costaría unos treinta mil euros y el precio de venta del volumen no podría bajar de sesenta. Así las cosas, quizá lo mejor era comprar una versión ya existente. Corría 1999 y Planeta estaba dispuesto a venderle la de Alcántara y Laín por seis mil euros, que no es poco. Antes de aceptar, quiso que alguien la revisara. Se lo propuso a Helena Kriúkova, pero rechazó. Por consejo de Esther Benítez, acabó ofreciéndole la revisión a la por entonces ya nonagenaria Lydia Kúper. Que aceptó. Al poco tiempo de emprender la tarea, Kúper pronunció unas palabras terribles: «La traducción de Laín se deja leer. Pero he encontrado algunos… errores». Por lo visto, no sólo había errores, sino también cortes incomprensibles. Así fue como doña Lydia emprendió una labor que la ocuparía hasta 2003. El esquema de trabajo seguido lo describe Muchnik en las páginas 1865-1866: Kúper traduce en papel, Ricardo di Fonzo pasa a ordenador y devuelve el borrador, de nuevo en papel, a la traductora, que lo revisa. Di Fonzo introduce los cambios en el ordenador y le pasa el texto al corrector de primeras. El corrector se lo pasa a Muchnik, que lo empieza a maquetar y lo reenvía a los siguientes correctores. Entre uno y otro, él mismo revisa los borradores. Cuando todo está listo, pule la maquetación para dejar el texto listo para la imprenta. (Contado así, se me antoja un infierno digno de un scriptorium medieval. Pero el resultado es bueno.)

Entre medias, Gala Arias empieza a traducir su propia Guerra y paz. Muchnik se entera y se entrevista con ella. Averigua así que lo que Mondadori piensa editar es «un borrador que Tolstói había desechado. El editor […] le ha dado a Gala apenas un año para entregar el trabajo y a todas luces ella no se siente cómoda. No le parece un original fiable, comprende que la novela de Tolstói no es “eso”» (pág. 1857). En Francia, ésa versión (publicada en Seuil) se promocionaba así [atención: sigue un spoiler]: «dos veces más corta […]; ausencia casi total de digresiones filosóficas […]; mucha más “paz” que “guerra”; ¡el príncipe Andréi y Petia Rostov no mueren!». Huelga, creo, añadir más.

Lydia Kúper

Hay más aventuras, pero prefiero remitir al paciente lector al ameno texto de Muchnik. Mi intención sólo era plasmar, resumidísima, la historia de una retraducción que empezó cómo deberían empezar todas las retraducciones: con una revisión a conciencia y con la constatación de que la versión anterior es insalvable.

Supongo que, con el tiempo, la de Muchnik será la edición de referencia. La traducción, como hemos dicho, parece poco menos que impecable (dijera lo que dijera Kúper: «Creo que algún día, cuando se haga una nueva versión, también encontrarán fallos en la mía, pero lo cierto es que puse en mi trabajo “toda el alma”, como dirían en ruso, a lo largo de muchos años»). Como garantía añadida, sabemos que ha pasado cinco correcciones (como se consigna en el colofón). Además, incluye anexos utilísimos: mapas, una nota de la traductora, un apartado de notas con la traducción de las expresiones en francés y alemán –que, por suerte, aparecen tal cual en el cuerpo del texto–, un listado de personajes y un resumen por capítulos. Lamento únicamente que los guiones de diálogo no sigan la convención típica en la edición española. En dos mil páginas no he logrado acostumbrarme a ellos.

Read Full Post »

Uno de los platos fuertes de la reentrada libresca de septiembre fue la nueva traducción de La señora Bovary realizada por María Teresa Gallego y publicada por Alba. Y digo plato fuerte (expresión que Flaubert habría incluido con gusto en su diccionario de estupideces y frases comunes) no sólo por la entidad de la obra, sino por la voluntad rompedora de la edición: que en ella Emma pase de madame a señora puede interpretarse como toda una declaración de intenciones, si bien no es la primera ni la segunda vez que se castellaniza el título.

Dice Adam Thirlwell (en Miss Herbert, pág. 83) que la escritura de Flaubert «puede ser reproducida en otra lengua». No lo dudo, pero, a excepción de Madame Bovary, leída en la (a mi juicio excelente) versión catalana de Lluís M. Todó, mi relación con las traducciones de Flaubert ha sido más bien tormentosa. Lo primero que leí fueron los Tres cuentos en la edición de Cátedra a cargo de Germán Palacios. La traducción no me convenció; no soy capaz de ver en ella esa cualidad de «objeto separado, acabado», esa «atrocidad del estilo» de que habla Barthes en un ensayo que leí hacia la misma época. Pero, sobre todo, lo que no le perdonaré al señor Palacios son sus notas (la nota 56 de la pág. 69 es de bofetón directo). Llegué después a Bouvard y Pécuchet, en la (me parece a mí que) sobrevalorada traducción de Aurora Bernárdez (ya en la primera página se nos traba la lengua: «Había en el medio una lancha llena de leña»).

Pero no soy yo quién para extenderme sobre la fortuna de Flaubert en castellano, ni es éste lugar para ello. Así que a lo que iba. Y a lo que iba es llamar la atención sobre uno de los pasajes más intricados, crueles y enigmáticos de mi modesta historia lectora: la inefable descripción del sombrero de Charles Bovary. Copio aquí tres versiones castellanas elegidas al azar.

Consuelo Berges (Madrid, Alianza, pág. 52):

Era uno de esos cubrecabezas de orden compuesto, en el que se encuentran los elementos de la gorra de granadero, del chapska, del sombrero redondo, de la gorra de nutria y del gorro de algodón: en fin, una de esas pobres cosas cuya muda fealdad tiene profundidades de expresión como el rostro de un imbécil. Ovoide y emballenada, empezaba por tres morcillas circulares; después alternaban unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo, separados por una banda roja; a continuación, una especie de saco que terminaba en un polígono encartonado, guarnecido con un adorno de pasamanería, del que pendía, en el extremos de un largo cordón demasiado delgado, una especie de bellota de hilos de oro, entrecruzados. Era una gorra nueva; la visera relucía.

Juan Bravo Castillo (Madrid, Espasa Calpe, pág. 70):

Era uno de esos tocados de características heterogéneas, en el que pueden encontrarse los elementos del gorro de granadero, del chapska, del sombrero de copa, del pasamontañas y del gorro de dormir; una de esas prendas desafortunadas, en resumidas cuentas, cuya muda fealdad adquiere profundidades de expresión comparables a las del rostro de un lelo. Ovoide y armada de ballenas, empezaba con tres morcillas circulares; luego alternaban, separados por una franja roja, unos rombos de terciopelo con otros de piel de conejo; venía a continuación una especie de saco rematado por un polígono acartonado y guarnecido con bordados de pasamanería, y de los que pendía, en el extremo de un cordón largo y fino, un pequeño colgante de hilos de oro en forma de bellota. La acababa de estrenar y la visera relucía.

María Teresa Gallego (pág. 20):

Era uno de esos tocados de orden heterogéneo donde aparecen los elementos del morrión, del chascás, del sombrero hongo, de la gorra de nutria y del gorro de dormir, uno de esos objetos lamentables, en pocas palabras, cuya fealdad callada alcanza las mismas honduras expresivas que el rostro de un imbécil. Ovoide y con unas ballenas que la abultaban, empezaba por tres rodetes; luego, iban alternándose, separados por una tira roja, unos rombos de terciopelo y de piel de conejo; seguía algo así como una bolsa que terminaba en un polígono de cartón forrado con un bordado de galones complicados y del que colgaba, en la punta de un cordón largo y demasiado fino, una crucecita de hilo dorado a modo de borla. Era nueva: la visera relucía.

Flaubert tiene momentos así. Lo de la «muda fealdad» con «profundidades de expresión como el rostro de un imbécil» me dejó marcado como una profecía para siempre. Lo mismo que la tristísima sentencia del capítulo VIII de Bouvard y Pécuchet: «Alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer». O según Bernárdez: «Entonces en el espíritu de los dos se desarrolló una facultad lamentable: la de ver la necedad y no tolerarla».

[Nota: Gracias a Jorge Seca por el pasaje que me faltaba.]

Read Full Post »

Lo digo en el truja de la semana pasada, pero lo repito: afirmar sin más que traducir en grupo equivale a dispersión e incoherencia me parece como decir que los Asterix tienen por fuerza que ser malos porque los firman esos tales Uderzo y Goscinny.

De la casuística de traducciones colectivas que esbozo en el artículo, servidor ha pasado por casi todas. Allá por 2005, con un amigo tradujimos, al galope y en calidad de negros, la biografía de un músico que ha acabado por convertirse en uno de mis favoritos. La traducción, en ese caso, la firmaba un traductor bling bling (quien no sepa lo que es eso, puede informarse aquí) al que ni siquiera conozco en persona y que se embolsilló una cantidad nada despreciable por no hacer nada (o mejor dicho: por dedicar su tiempo a otras ocupaciones más rentables que la traducción). En cierta ocasión me emparejaron de urgencia con Andrea Montero, quien había de convertirse en una buena amiga, para sacar adelante una biografía de Winston Churchill. En cuatro más, he trabajado mano a mano y en pie de igualdad con personas a las que conocía bien; con dos de ellas, María Alonso y Ana Guelbenzu, he repetido y volvería a hacerlo sin dudarlo llegado el caso (entre otras cosas porque compartir espacio de trabajo con ellas ayuda). Hasta he podido participar en proyectos bien coordinados, como la traducción de las guías Lonely Planet, e incluso presenciar de cerca el «método Anuvela», cierta vez que nos ocupamos de una guía de Israel.

Por lo que sé de mi entorno más directo no soy un caso único ni mucho menos.

Que el tema es un tabú se echa de ver en el caso reciente de una amiga que por causas de verdadera fuerza mayor no tuvo más remedio que repartir páginas para cumplir un plazo (plazo para el que había pedido una prórroga que la editorial, en un primer momento le concedió para poco después desdecirse). Es de lamentar que en ciertos círculos del gremio no se dudara en hacer carnaza con ella. Por fortuna, tampoco faltaron manos que se ofrecieran a dedicar unas horas a sacar a la compañera del apuro.

He querido mencionar al final a unos cuantos nombres consolidados porque me parece justo reconocer en público la admiración por el trabajo ajeno. De los amigos anuvelos ya hablamos en este blog. Con Atalaire no tengo el gusto, pero he visto su trabajo. Jerzy Slawomirsky y Anna Rubió ganaron en 1999 el Premio Ciudad de Barcelona de traducción; Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pistelek, el Nacional de Traducción de 2005; los desaparecidos Hernán Sabaté y Montse Gurguí, el Esther Benítez. Y ahora sigan hablando de dispersión.

Read Full Post »

George Chapman –a quien algunos identifican con el Poeta Rival de los sonetos de Shakespeare– publicó en 1616 la primera versión completa en inglés de las obras de Homero. Doscientos años más tarde, John Keats escribía el famoso soneto titulado «On First Looking into Chapman’s Homer», singular reconocimiento a la titánica labor del poeta isabelino. El poema dice así:

Much have I travell’d in the realms of gold,
And many goodly states and kingdoms seen;
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to Apollo hold.
Oft of one wide expanse had I been told
That deep-browed Homer ruled as his demesne;
Yet did I never breathe its pure serene
Till I heard Chapman speak out loud and bold:
Then felt I like some watcher of the skies
When a new planet swims into his ken;
Or like stout Cortez when with eagle eyes
He star’d at the Pacific — and all his men
Look’d at each other with a wild surmise —
Silent, upon a peak in Darien.

En la única traducción que tengo a mano (la de Alejandro Valero, publicada en Hiperión, algo deslucida por la falta de rima), el poema lee:

Mucho tiempo he viajado por los mundos del oro,
y he visto muchos reinos e imperios admirables,
y he estado en torno a muchas occidentales islas
que los bardos protegen como feudos de Apolo.
He oído hablar a veces de un vasto territorio
que rigió en propiedad el taciturno Homero,
mas nunca he respirado su aire sereno y puro
hasta que he oído a Chapman hablar con vehemencia:
entonces me he sentido como el que observa el cielo
y ve un nuevo planeta surgir ante su vista,
o como el gran Cortés cuando con ojos de águila
contemplara el Pacífico – mientras todos sus hombres
se miraban atónitos y con incertidumbre –
silencioso, en la cumbre de un monte de Darién.

En su famoso ensayo On Translating Homer (1861), Matthew Arnold carga a gusto contra el Homero de Chapman, llegando a confesarse incapaz de leer veinte versos sin exclamar «¡Esto no es Homero!». (El ensayo de Arnold daría pie a una polémica con Francis William Newman, de la que Borges se hace eco en «Las versiones homéricas».) Quizá porque no sabía griego, Keats encuentra en la traducción de Chapman esa grandeza comparable al océano, grandeza que sospechaba –«con los libros famosos, la primera vez ya es segunda», dice acertadamente Borges–, pero que no había sabido encontrar en las versiones de Dryden y Pope.

Alguien dijo que poesía es lo que queda después de traducir un poema. Keats, sin duda, estaría de acuerdo.

Read Full Post »

Con gusto (mejor: con placer) y de un tirón he leído Del lado del amor. Poesía reunida (1994-2009), el volumen editado en 2010 por Visor con los poemas completos (hasta la fecha) de Juan Antonio González Iglesias, profesor de filología latina en la Universidad de Salamanca y uno de los más finos traductores que he leído en la vida.

Nuestro autor, más que conocer los clásicos, los vive como si fueran compañeros de copas, con ese entusiasmo que rezuman las mejores páginas de Gilbert Highet, en el ensayo, o de Arturo Dávila o Manuel Forcano (siendo muy distintos), en el verso. Parte de ese entusiasmo, de esa afirmación de la vida bajo la letra dos veces milenaria, se detecta, por ejemplo, en sus versiones de los Amores y el Arte de amar de Ovidio: poemas con todas las de la ley cuyas bien escandidas sílabas y recursos fónicos no habrían podido resultar de la simple erudición (que no le falta, dicho sea de paso).

El clasicismo de Juan Antonio (disculpad el tuteo, tan cercano lo siento) se extiende, como era de esperar, a su obra propia, trescientas páginas de, por un lado, exaltación pindárica, como en «Olímpica primera. Nadador» (pág. 24):

Pie mercurial y alado, el cuerpo es curva.
Un embrión instantáneo que interroga
y replica ya sólo con contraria
propulsión amorosa hacia el futuro
de aquel coral oculto masculino.
¿Dónde aleta o timón tan firme y leve?

Y, por otro, de elegía latinizante («Puerta del paraíso», pág. 32):

En mítica secuencia la vulgar camiseta
te quitas, y al alcance de este lado del sueño
se alza el arco esbeltísimo de tus abdominales
como ojiva que apunta al músculo de música,
fundada sobre el nunca alcanzable horizonte
de tu cintura, línea la más imaginaria.

Pero mi excusa para hablar de Juan Antonio son los cameos que le permite al tema de la traducción. Así, en el poema «Aikido» (pág. 304):

Los juegos, los poemas,
las tardes traduciendo,
palabra por palabra,
las tragedias, el cruento
latín de historiadores.
Todo va al corazón y, transcurridas
las décadas, se vuelve
serenidad.

Y, sobre todo, en «Arte de traducir» (pág. 309), defensa de la traducción como acto de cultura y de una calma artesana que, a la hora del a verdad, pocos traductores pueden permitirse. Lo reproduzco íntegro:

Debemos celebrar las traducciones afortunadas.
Como el Précis de décomposition
de Cioran, convertido
en Breviario de podredumbre.
En momentos de máxima inseguridad cultural
el arte de traducir se erige
en última forma de conocimiento.
Ahora que la torre de la historia
sufre asedios que pueden ser los definitivos,
hemos de recurrir a los especialistas
y a quienes los traducen
sin prisa y con audacia
intuyendo el sentido final de los escritos.
Para comprender todo
lo que ocurre estos años,
basta con este libro
de Arnaldo Momigliano
que trata de otra época:
The Alien Wisdom, que alguien bellamente
ha traducido La sabiduría
de los bárbaros.

Read Full Post »

Lo siento en el alma, señor Ellroy, porque se ha quedado usted huérfano en castellano. Quizá no lo sepa, pero a Montse y a Hernán les dieron un premio por un libro suyo hace menos de medio año. A diferencia de a Hernán, a Montse sí le dio tiempo a recogerlo. Fue una tarde rara, triste, silenciosa. Con la perspectiva del tiempo, quizá también siniestramente profética: muchos vimos por última vez a Montse en la despedida de Hernán; muchos de esos muchos habíamos visto por última vez a Hernán en la despedida de Miguel. (Algunos, a Miguel, nunca lo vimos.) En fin, le recomiendo, señor Ellroy, que sea benevolente con el nuevo trujamán que le toque en suerte. Si en algún momento los echa de menos, puede recordarlos en entrevistas como ésta. Créame que lamento en el alma escribir notas como la presente. De todo corazón espero que sea la última. Suyo,

D.

Read Full Post »

Tenía 58 años y dicen que había traducido unos cuatrocientos libros: Ken Follett, Patricia Cornwell, Anne Rice, Ursula K. Le Guin, Isaac Asimov y, sobre todo, James Ellroy. Siendo yo un mocoso, en uno de mis veranos en Sitges, disfruté como un enano leyendo su traducción de La mitad oscura de Stephen King. En la cena navideña del año pasado, tuve ocasión de conocerlo. Decía que era el pianista, que se ponía el libro delante como si fuera la partitura e iba tocando. Sólo me dio tiempo a verlo dos veces más, en una tertulia de ACEtt y en el homenaje a Miguel Martínez-Lage, hace dos meses escasos. Acababa de ganar, con la inseparable Montserrat Gurguí, el Premio Esther Benítez. No le dio tiempo recogerlo.

Read Full Post »

Escribe Joyce (Ulysses, ed. Jeri Johnson, Oxford, OUP, 1998, cap. 11, págs. 274-275):

Well, I must be. Are you off? Yrfmtsbyes. Blmstup. O’er ryehigh blue. Bloom stood up. Ow. Soap feeling rather sticky behind. Must have sweated: music. That lotion, remember. Well, so long. High grade. Card inside, yes.

By deaf Pat in the doorway, straining ear, Bloom passed.

At Geneva barrack that young man died. At Passage was his body laid. Dolor! O, he dolores! The voice of the mournful chanter called to dolorous prayer.

By rose, satiny bosom, by the fondling hand, by slops, by empties, by popped corks, greeting in going, past eyes and maidenhair, bronze and faint gold in deepseashadow, went Bloom, soft Bloom, I feel so lonely Bloom.

Traducen Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas Lagüéns (Ulises, Madrid, Cátedra, 20033, ca. 11, pág. 329):

Bueno, tengo que. ¿Se va? Smstbcpó. Blmontó. Sobre el azul añil de centenal. Ay. Bloom se levantó. El jabón algo pegajoso detrás. Debo de haber sudado: la música. Esa loción, recuerda. Bueno, hasta luego. De gran ca. Tarjeta dentro. Sí.

Por el sordo de Pat en la entrada aguzando el oído Bloom pasó.

En el cuartel de Ginebra murió aquel joven. En Passage el cuerpo reposa. ¡Dolor! ¡Oh! ¡Él dolores! La voz del cantor gemebundo llamó a oración dolorosa.

Por rosa, por pecho satinado, por mano acariciante, por posos, por vasos sucios, por tapones descorchados, saludando al salir, pasados ojos y hebras venusianas de tabaco, bronce y oro tenue en hondasombramarina, se fue Bloom, dulce Bloom, me siento tan solo Bloom.

Remata Vila-Matas (Dublinesca, Barcelona, Seix Barral, 2010, pág. 102):

¿Cuál es la lógica entre las cosas? Realmente ninguna. Somos nosotros los que buscamos una entre un segmento y otro de vida. Pero ese intento de dar forma a lo que no la tiene, de dar forma al caos, sólo saben llevarlo a buen puerto los buenos escritores.

Ergo, ¿somos o no un poco escritores? Feliz Bloomsday.

Read Full Post »

Me enteré el viernes a las diez de la mañana por un correo de Celia Filipetto. Todo el mundo sabe lo que tradujo, así que me lo ahorro. No todo el mundo sabe que tenía un blog. La última entrada lleva fecha del 11 de abril.

Entre otros, este fin de semana le han dedicado unas palabras Asun Lasaosa, Íñigo García Ureta, Juan Cruz y Antonio Muñoz Molina. Recojo también algunas de las reacciones que hubo en Twitter y pienso que quizá (sólo quizá) la gente (alguna) nos aprecia un poquito (pero poco) más (pero más) de lo que creemos:

lurams Luram
“@elpais_cultura: Fallece el traductor Miguel Martínez Lage elpais.com/articulo/cultu…” hoy si deberian estar las banderas a media asta. DEP.

lurams Luram
“@elpais_cultura: Fallece el traductor Miguel Martínez Lage elpais.com/articulo/cultu…” gran perdida para la cultura española. No saldrá en T5,A3

Nando_J Nando J. López
Se fue el gran traductor Martínez-Lage elpais.com/articulo/cultu… via @el_pais Una profesión que aquí sigue sin tener el reconocimiento que debería

loscg Lo. C. Gutiérrez
Fallece el traductor Martínez-Lage elpais.com/articulo/cultu… vía @el_pais -> Colegas traductores: perdemos a un grande 😦

Portadoresuenos Portadores de sueños
Gran pérdida, era un excelente traductor RT @enriqueredel: Ha muerto Martínez-Lage http://bit.ly/h1K2rL

VilaSilva Lorenzo Silva
Muerte de un traductor, Miguel Martínez-Lage: http://bit.ly/e2bIT0 . Uno de esos inmensos profesionales invisibles. Honor a su talento

viajeroaitaca Raúl Gay
Ha muerto Miguel Martínez-Lage http://goo.gl/3IOab Como buen traductor, era invisible pero también imprescindible.

LibrodeNotas Libro de Notas
RT @vilasilva: Muerte de un traductor, Martínez-Lage: http://bit.ly/e2bIT0 Uno de esos inmensos profesionales invisibles. Honor a su talento

transzend Joan Parra
Yo lo admiraba inmensamente y su muerte me duele de veras. No conocí traductor mejor. Haceos un favor y leed su Boswell http://bit.ly/g0kqFJ

JuANvAreLaH Juan Varela
Adiós y gracias a Miguel #Martínez-Lage por acercarnos de una manera tan cariñosa tantos textos. Gracias por traducirnos.

herncastle Miguel Antón
Pues ha muerto Miguel Martínez-Lage, traductor de la primera división. Joven. Muy joven.

rodrigoscheuer Rodrigo Scheuer
RT @mvdsister: Fallece el traductor Martínez-Lage http://bit.ly/dWjBFg via @el_pais Primera vez que veo obituario para un traductor!!!

DanyRomeo Daniel Enric Giménez
Anoche estuve en el tanatorio y resulta que el hombre que había en la otra sala era el famoso traductor de novelas martinez-lage DEP

Read Full Post »

Older Posts »